[Đăng ngày: 11/09/2012]
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII; Quyết định số 32/2004/ QĐ-BNV ngày 4/5/2004 của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, cụ thể như sau
1