[Đăng ngày: 06/02/2012]

 Điện thoại: 0703 877406

Email: pctcthssv@vcef.edu.vn

Phòng chính trị & CT HSSV được thành lập theo quyết định số 246/QĐ.CĐKTTC ngày 01/8/2009 của Hiệu trưởng.

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1

Nguyễn Trung Chinh

P. Trưởng phòng
(phụ trách)

 ThS  Kinh tế tài chính ngân hàng
Email:  ntchinh@vcef.edu.vn

2

Nguyễn Thị Minh

P. Trưởng phòng

Cử nhân Tâm lý
Email: ntminh@vcef.edu.vn


NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:

 

Phòng Chính trị & công tác HSSV có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện nội dung công tác HSSV trong nhà trường. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý học sinh sinh viên theo pháp luật của nhà nước; phối hợp với các đơn vị thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên.

 


1
Số người truy cập: 2045031
Đang online: 12097