[Đăng ngày: 13/11/2015]
Báo cáo chính trị Đại hội V, nhiệm kỳ 2015 - 2018 của Hội sinh viên trường
1