[Đăng ngày: 12/01/2012]

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long là đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn đầu ra, tổ chức nghiên cứu khoa học và thực nghiệm, chuyển giao, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 
[Đăng ngày: 12/07/2011]
Thành lập theo quyết định số: 4383/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 03/08/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học Kinh Tế - Tài Chính Vĩnh Long. Nhà Trường hiện có cơ cấu tổ chức như sau: (theo QĐ số 1711/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Long): I. Hội đồng trường II. Ban giám hiệu III. Hội đồng khoa học và đào tạo IV. Các Phòng, Khoa, Trung tâm: - 7 Phòng chức năng: Phòng Tổ chức và Hành chính quản trị; Phòng QL Đào tạo; Phòng Tài Chính Kế toán; Phòng Thanh tra ; Phòng QL khoa học và hợp tác quốc tế; Phòng Chính trị và Công tác HSSV; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục).
[Đăng ngày: 12/07/2011]
Thành lập theo quyết định số: 4383/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 03/08/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học Kinh Tế - Tài Chính Vĩnh Long.
Nhà Trường hiện có cơ cấu tổ chức như sau: (theo QĐ số 1711/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Long):
1
Số người truy cập: 2115627
Đang online: 28