[Đăng ngày: 05/10/2015]

Căn cứ kế hoạch trọng tâm công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2015-2016 của BCH Hội Sinh viên trường;

Căn cứ vào Hướng dẫn số 01.HD/HSV ngày 03/10/2014 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long về việc bình chọn Sinh viên 5 tốt. 

       BCH Hội sinh viên trường thông báo đến BCH chi hội các khóa lớp về việc tổ chức bình chọn và đăng ký Sinh viên 5 tốt và xét đề nghị Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2016 như sau:..

Thông báo xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt: chi tiết

Thông báo giới thiệu xét Giải thưởng Sao tháng giêng: chi tiết

Mẫu biểu kèm theo: chi tiết

CÁC TIN KHÁC