[Đăng ngày: 27/10/2014]

Thực hiện Công văn 5293/BGDĐT-GDĐH ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo,

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long cập nhật danh sách giảng viên cơ hữu của Trường, như sau:

1. Chức danh:

Tổng số giảng viên cơ hữu: 77, trong đó:

- Giảng viên chính: 01

- Giảng viên: 76

2. Trình độ đào tạo:

- Tiến sĩ: 04

- Thạc sĩ: 31 (trong đó: Nghiên cứu sinh 05)

- Đại học: 42 (trong đó: Cao học 06)

3. Giảng dạy khối kiến thức đại cương, chuyên nghiệp: 77 giảng viên

- Giảng dạy khối kiến thức đại cương: 19 giảng viên

- Giảng dạy khối kiến thức chuyên nghiệp: 58 giảng viên

4. Ngành đào tạo tham gia chủ trì: 05 ngành

- Kế toán.

- Tài chính ngân hàng.

- Quản trị kinh doanh.

- Hệ thống thông tin quản lý.

- Công nghệ thông tin.    

 

(Đính kèm danh sách theo mẫu): TẢI VỀ

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 2423625
Đang online: 181